RODO

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Endomed Janusz Romanowski Spółka Jawna, ul
Jana Kilińskiego 6, 26-610
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych- na podstawie Art.
6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 -30 lat w zależności od rodzaju danych i
świadczonych usług
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa
9) Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
10) Pana/ Pani dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.